mi pagina

[insert_php] echo “hola”; [/insert_php]